Artikel 1 : Algemeen

1.1
IWA-G is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming die tot doel heeft het ontwikkelen van websites en webshops alsmede het verzorgen van marketing (w.o. Seo optimalisaties, Seo teksten, linkbuilding, Google ads, onderhoud sociale media en ads, lokale marketing, hosting, digitale beveiliging, domeinnaamregistratie, logo – ontwerp en ontwikkeling, ontwerpen van allerhande drukwerk, het schrijven van teksten en SEO teksten.

1.2
IWA-G werkt voor o.a. MKB, organisaties zowel profit als non – profit.

1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht c.q. overeenkomst aan/van IWA-G, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde – of aanvullende opdracht.

1.4
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van IWA-G, maar ook ten behoeve van alle personen die voor IWA-G werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door IWA-G zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wiens handelen c.q. nalaten IWA-G aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 : De overeenkomst

2.1
Iedere overeenkomst (opdracht) wordt vooraf gegaan door een, door IWA-G, opgemaakte offerte. In deze offerte worden beschreven de werkzaamheden, de overeengekomen prijs en eventuele aanvullende afspraken.

2.2
De offerte heeft een maximale geldigheidsduur van veertien dagen na datum opstellen van de offerte.

2.3
De offerte dient, voor akkoord, door de opdrachtgever te worden getekend en aan IWA-G te worden geretourneerd.

2.4
Na ondertekening van de bedoelde offerte ontstaat er een daadwerkelijke overeenkomst tussen

IWA-G en de opdrachtgever.

2.5
Een opdracht komt tot stand met IWA-G als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

De werking van artikel 7 : 404 BW dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7 : 47 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten.

2.6
IWA-G zal een opdracht naar beste kunnen en weten en met maximale inspanning uitvoeren.

2.7
Het staat IWA-G vrij om, naar eigen en beste inzicht, eventueel een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden dan wel een bepaald deel dezes.

2.8
De opdrachtgever draagt zorg voor het (tijdig) aanleveren van alle informatie, stukken en andere gegevens welke IWA-G behoeft voor een correcte en tijdige uitvoering/afwikkeling van de overeenkomst.

2.9
IWA-G behoudt zich het recht voor een overeenkomst op te schorten dan wel extra kosten in rekening te brengen indien opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in 2.8 van dit artikel.

2.10
Iedere opdrachtgever is gerechtigd om twee correctierondes uit te voeren op het door IWA-G geleverde werk, voortvloeiend uit een betreffende overeenkomst.

Na deze twee correctierondes dient er voor aanpassingen een meerprijs (uurtarief) te worden voldaan door opdrachtgever aan IWA-G.

Artikel 3 : Aansprakelijkheid

3.1
IWA-G kan nimmer aansprakelijk worden gesteld c.q. gehouden voor directe – dan wel indirecte- of enige vervolgschade.

3.2
De aansprakelijkheid van IWA-G beperkt zich tot het honorarium van de betreffende opdracht waarop een aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.3
Opdrachtgever is zelf en uitsluitend alleen aansprakelijk voor gemaakte keuzes binnen een opdracht.

3.4
IWA-G is niet aansprakelijk voor schade, welke eventueel, voortvloeit uit inschakeling van een derde door IWA-G.

In voorkomend geval dient de opdrachtgever de betreffende derde zelf aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden (vervolg)schade.

3.5
IWA-G is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het door opdrachtgever niet juiste of te laat aangeleverde informatie, stukken c.q. andere zaken.

3.6
Opdrachtgever dient een eventuele claim aan IWA-G in rechte aanhangig te maken binnen maximaal twaalf maanden na ondertekening van de offerte.

Indien dit niet geschied, vervalt deze rechtsvordering.

Artikel 4 : Verplichtingen van opdrachtgever

4.1
Indien opdrachtgever aan een derde van de inhoud van de door IWA-G ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2
De opdrachtgever vrijwaart IWA-G en haar hulppersonen van vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door IWA-G ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 5 : Inschakeling van derden

5.1
De keuze van de door IWA-G in te schakelen derde(n) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

IWA-G is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld door IWA-G.

5.2
De kosten voor het inschakelen van derden komt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever en IWA-G daar voorafgaand schriftelijk afwijkende afspraken over hebben gemaakt.

5.3
Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat IWA-G ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen, dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6 : Honorarium, kosten en betalingsvoorwaarden

6.1
De werkzaamheden welke worden uitgevoerd door IWA-G worden in beginsel uitgevoerd op basis van uurtarief (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend overeengekomen)

In geval van een gedeeld uur, wordt gerekend per tijdseenheid van vijftien minuten.

6.2
Alle bedragen zijn exclusief 21 % BTW, mits anders schriftelijk vooraf overeengekomen.

6.3
Eventuele reiskosten, welke IWA-G, moet maken ten behoeve van een opdracht dienen door de opdrachtgever te worden vergoed aan IWA-G.

6.4
Opdrachtgever zal, na ondertekening van de offerte, een aanbetaling (voorschot) van 50% van het geoffreerde bedrag voldoen aan IWA-G voor aanvang van de werkzaamheden.

Nadat de website in een testomgeving gereed staat zal opdrachtgever de volgende 25% van het geoffreerde bedrag aan IWA-G voldoen.

De laatste 25 % van het geoffreerde bedrag zal opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na oplevering van de website aan IWA-G voldoen.

6.5
Voor andere diensten, dan ontwikkeling en bouw van een website, geldt een aanbetaling (voorschot) van 50 % na ondertekening van de offerte en de andere 50 % dient te worden voldaan binnen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum van de eindfactuur.

6.6
In enkele gevallen is betaling in termijnen mogelijk, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IWA-G.

6.7
Betaling in termijnen is mogelijk bij opdrachten vanaf Eur. 750,00, ex. BTW. In voorkomend geval dient 25 % van het offerte – c.q. factuurbedrag direct en ineens te worden voldaan.

Het restant bedrag mag bij bedragen tot Eur. 1.000,– in maximaal twaalf termijnen worden voldaan en bij bedragen boven de Eur. 1.000,– in maximaal vierentwintig termijnen worden voldaan.

6.8
Indien er wordt overeengekomen betaling in termijnen dan dient de klant de website te blijven hosten bij IWA-G tot in elk geval het moment dat de factuur volledig is voldaan.

6.9
Indien betaling door opdrachtgever niet is voldaan binnen de gestelde betaaltermijn volgt een herinnering en zo nodig een aanmaning.

6.10
Indien na aanmaning nog immer niet door opdrachtgever aan de betaalverplichting jegens IWA-G is voldaan, zal de vordering (buiten)gerechtelijk worden geïncasseerd.

6.11
Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uit 6.9 van dit artikel voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten, w.o. incassokosten, griffierecht, gerechtsdeurwaarderskosten, etc.

Deze kosten zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

6.12
IWA-G behoudt zich het recht voor, indien opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk aan de betalingsverplichting voldoen, om eventuele werkzaamheden op te schorten c.q. uit te stellen tot het moment waarop opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

In voorkomend geval is IWA-G gerechtigd om volledige betaling van het overeengekomen bedrag te verlangen alvorens de werkzaamheden voor de opdrachtgever te hervatten.

Ook is IWA-G gerechtigd een website c.q. email offline te plaatsen tot het moment dat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting jegens IWA-G heeft voldaan.

6.13
Indien SEO wordt stopgezet geldt een opzegtermijn van een (1) maand per drie maanden. Dit is pas mogelijk nadat de eerste twaalf maanden zijn verlopen.

In voorkomend geval behoudt IWA-G zich het recht voor alle SEO weg te nemen. De eerste twaalf maanden is dit in eigendom van IWA-G.

6.14
Op overeenkomsten (diensten) welke voor langere periode worden aangegaan vindt jaarlijks een prijsindexatie plaats door IWA-G.

Overigens is IWA-G niet gehouden deze prijsindexatie ook daadwerkelijk door te voeren.

6.15
Eventuele meerkosten zullen door IWA-G, op basis van nacalculatie, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.16
Indien opdrachtgever zich niet kan verenigen met een bepaalde factuur of calculatie dan dient hij dit uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk kenbaar te maken bij de in 6.17 genoemde partij.

Deze zal het gerief doorgeleiden aan IWA-G en na overleg met een (mogelijk) passend(e) antwoord/oplossing komen.

6.17
Facturatie voor alle diensten van IWA-G kan worden uitgevoerd door Save Incasso & Juridisch Advies te Apeldoorn.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt met vragen c.q. opmerkingen omtrent een factuur.

Artikel 7 : Aanbiedingen en offertes

7.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd.

7.2
De door IWA-G uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van veertien dagen na uitgifte dezes. (artikel 2.2 uit deze algemene voorwaarden)

IWA-G is slechts gehouden aan betreffende offerte als deze getekend en binnen de gestelde termijn door opdrachtgever aan IWA-G is geretourneerd.

7.3
Een samengestelde prijsopgave binnen een offerte verplicht IWA-G niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

(Leidend in deze zijn immer artikelen 6.4 en 6.5 van deze algemene voorwaarden)

7.4
Indien de offerte is getekend door de opdrachtgever wordt de overeenkomst bindend en de opdracht erkend door de opdrachtgever en dienen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (met inachtneming van deze algemene voorwaarden) door beide partijen te worden nagekomen

7.5
Na akkoord is restitutie van een aanbetaling ofwel kosteloos annuleren door opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 8 : Duur van overeenkomst en beëindiging

8.1
De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de offerte en na aanvaarding dezes door de opdrachtgever.

8.2
IWA-G behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren of te beëindigen met onmiddellijke ingang als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn.

8.3
IWA-G behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te annuleren of verplaatsen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval in de eerste of tweede bloedlijn, ernstige ziekte van een familielid in de eerste of tweede bloedlijn, waardoor IWA-G de opdracht op dat betreffende moment niet naar behoren en beste weten en kunnen kan uitvoeren.

8.4
Annulering door opdrachtgever dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

8.5
Opdrachtgever is 100 % van de totaal overeengekomen prijs verschuldigd aan IWA-G, indien hij ook zonder te annuleren (conform artikel 8.4 van deze algemene voorwaarden) geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten.

8.6
Verhuizen is niet mogelijk totdat het gehele aan IWA-G verschuldigde factuurbedrag is voldaan.

Artikel 9 : Privacy

9.1
IWA-G biedt verschillende diensten aan. Om deze diensten uit te kunnen voeren is het nodig om persoonsgegevens (bedrijfsgegevens) te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

  1. De totstandkoming van een offerte c.q. overeenkomst

  2. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever of een contactpersoon namens de opdrachtgever

  3. Om de opdrachtgever of eventuele contactpersoon van de opdrachtgever nader te informeren over de voortgang, te benaderen voor informatie, etc.

9.2
Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)

9.3
Opdrachtgever erkent de gegevensverwerking zoals opgedragen aan IWA-G en vrijwaart IWA-G van alle eventuele claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer hiermee direct verband houdende.

Artikel 10 : Vertrouwelijkheid

10.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie welke zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of externe bron hebben verkregen.

10.2
In geval officieel erkende autoriteiten hierom verzoeken dan wel sommeren dient IWA-G alle informatie te verstrekken waarom is verzocht c.q. gesommeerd.

In voorkomend geval is IWA-G niet gehouden aan het gestelde in artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden

10.3
Op alle vormen van communicatie tussen opdrachtgever en IWA-G is vertrouwelijkheid en geheimhouding van toepassing.

Artikel 11 : Onderhouds- en online marketingcontracten

11.1
IWA-G kan de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om een service onderhoudscontract aan te gaan.

De details dezes worden gespecificeerd in een offerte dan wel direct in een overeenkomst.

11.2
Indien er geen servicecontract wordt aangegaan is IWA-G gerechtigd voor een telefonisch consult het uurtarief te berekenen aan de opdrachtgever.

11.3
De overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn verder van toepassing op een service- en onderhoudscontract.

11.4
Opdrachtgever kan de bedoelde contracten steeds schriftelijk opzeggen met ene opzegtermijn van twee maanden.

11.5
IWA-G factureert de kosten van online markering/onderhoudscontracten, mits anders overeengekomen.

Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd.

11.6
Storingen dienen binnen 48 uur na het ontdekken dezes door de opdrachtgever aan IWA-G te worden gemeld.

Indien een storing is te wijten aan de handelswijze van de opdrachtgever valt deze buiten het servicecontract en wordt het verhelpen hiervan separaat door IWA-G aan de opdrachtgever gefactureerd.

11.7
Het servicecontract is niet van toepassing indien de storing het gevolg is van virussen, stroomstoringen en onkunde van de opdrachtgever.

11.8
Indien er sprake is van hetgeen gesteld in artikel 11.7 van deze algemene voorwaarden is IWA-G gerechtigd het contract direct op te schorten dan wel te ontbinden zonder schadevergoeding te hoeven voldoen aan de opdrachtgever. Openstaand saldo is direct en ineens opeisbaar in dat geval.

Artikel 12 : Zoekmachinepositionering

12.1
Betreffende het product “zoekmachinepositionering” behoudt IWA-G zich volgende rechten voor :

  1. IWA-G voert opdracht naar beste weten en kunnen uit

  2. Er wordt gestreefd naar kwalitatief goede vermelding binnen de lijst met overeengekomen zoekmachines

  3. IWA-G zal topposities nastreven

  4. IWA-G wijkt hiervan af indien er sprake is van moeilijk positioneerbare woorden, niet indexeren van zoekmachines, afwijzing van de URL door de zoekmachine i.v.m technische aspecten, onvoldoende medewerking van opdrachtgever m.b.t aanleveren van zaken

12.2
Alle documenten, rapportages, pagina’s etc. blijven eigendom van IWA-G. Na afloop of opzegging van een contract kan IWA-G verzoeken aan de opdrachtgever om al het benoemde van de website te verwijderen.

Tevens kan opdrachtgever geen aanspraak maken op bovengenoemde.

Artikel 13 : Klachtenregeling

13.1
Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden door IWA-G dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na voltooiing dezes schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Dit dient zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk te geschieden.

13.2
Indien de klacht gegrond is zal IWA-G de werkzaamheden alsnog verrichten, aanpassen binnen maximaal veertien dagen na de melding door opdrachtgever.

Artikel 14 : Geschillen en toepasselijk recht

14.1
In eerste aanleg zal worden getracht een geschil onderling (in der minne) op te lossen.

14.2
Indien hetgeen omschreven in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden niet haalbaar blijkt dient het geschil te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank

14.3

Voor het overige ie Nederlands recht van toepassing

Artikel 15 : Eigendomsvoorbehoud

15.1
Alle door IWA-G geleverde diensten c.q. materialen zijn eigendom van IWA-G en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IWA-G worden verveelvoudigd, geopenbaard, of aan derden worden

15.2
Opdrachtgever is nimmer bevoegd de onder 15.1 van deze algemene voorwaarden genoemde zaken te verpanden, verkopen, verhuren of anderszins.

15.3
Indien er beslag dreigt te worden gelegd dan wel is gelegd op de in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden omschreven zaken dient opdrachtgever IWA-G direct en onverwijld in kennis te stellen.

15.4
De opdrachtgever dient als een “goed huisvader” zorg te dragen voor hetgeen omschreven in artikel 15.1 van deze algemene voorwaarden.

In geval van niet naleven dezes zal de eventuele schade door IWA-G op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 16 : Buitenlandse opdrachten

16.1
Zoals omschreven in artikel 14.3 van deze algemene voorwaarden worden overeenkomsten door IWA-G aangegaan onder Nederlands geldend recht.

16.2
Buitenlandse opdrachtgevers c.q. hun eventuele vertegenwoordigers dienen akkoord te gaan met hetgeen omschreven in artikel 16.1 van deze algemene voorwaarden.

16.3
Buitenlandse opdrachtgevers c.q. hun eventuele vertegenwoordigers dienen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van IWA-G.

Door ondertekening van de offerte verklaren zij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van IWA-G.